Nhà thầu Cơ điện – Điện mặt trời

HỆ THỐNG 12MWP- AN GIANG

24/07/24

Chi tiết dự án

DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

- Hệ thống ĐMT áp mái kết hợp trồng nấm, xã Tân Tuyến, Tri Tôn, An Giang

- Công suất: 12Mwp

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng Bình Yên